کتاب آمار و احتمال محسن طورانی, مجموعه ای از آزمون‌های کارشناسی ارشد برای داوطلبان رشته های مدیریت، حسابداری، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، برنامه ریزی محیط زیست و GIS می باشد و شامل:
مجمو عه کامل آزمون های کارشناسی ارشد 20 سال گذشته
بیش از 1500 تست طبقه بندی شده موضوعی همراه با حل کاملا تشریحی
ده ها مساله تالیفی برای خودآزمایی با حل کاملا تشریحی
بهترین کتاب تست آمار و احتمال برای آمادگی کامل در آزمون های کارشناسی ارشد