توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– قانون شرکت ها شماره 21 مصوّب سال 1997 میلادی ، با آخرین اصلاحات و الحاقات تا پایان سال 2019 میلادی
– احکام اساسی ، تاسیس شرکت ، اموال شرکت ، اداره شرکت ، نظارت بر شرکت ها ، انقضاء شرکت ، شرکت ساده، احکام متفرّقه
– قانون شرکت های عمومی عراق
– اصطلاحات
– سرمایه شرکت
– سود و زیان
– سرمایه گذاری و اقتراض
– اداره شرکت و هیئت مدیره
– قانون سرمایه گذاری عراق
– اصطلاحات و کمیسیون های سرمایه گذاری
– کمیسیون سرمایه گذاری در سطح ملی، اقلیم و استانها
– مزایا و ضمانت سرمایه گذاری
– تعهدات سرمایه گذار
– قانون اقامت عراق (شماره 76)
– تعاریف، اهداف و آیین اجرای آن
– ورود و خروج فرد خارجی
– ویژگی های ورود و خروج