این کتاب در سه بخش مجزا به ارائه مجموعه قوانین حقوقی، مجموعه قوانین کیفری و مجموعه قوانین ثبتی پرداخته است