-قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب 1379
-قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390
-قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394
-قانون حمایت خانواده مصوب 1391
-آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393
-قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373
-آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373
-قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393
-آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1387
‌-قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ‌مصوب 1322
-قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357
-ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با آخرین اصلاحات
-قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373
-قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361
‌-قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365
-قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390
‌-قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376
-آئین‌نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده 498 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1380
-آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 مصوب 1385
-آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور