سبک کتاب: آموزشی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– قوانین مالکیتهای صنعتی
– قوانین مالکیتهای ادبی و هنری
– آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
– نظریات مشورتی
– کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت فکری
– قوانین ملی مالکیت صنعتی
– قوانین الحاق ایران به کنوانسیونهای بین المللی