کتاب مجموعه قوانین نموداری چتر دانش تألیف (رضا بولاغی، حبیب الله جمادی، الهام مختاری، مجتبی بختیاری) همراه با آخرین اصلاحات و الحاقات 1400
شامل مجموعه قوانین: حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری