کتاب قوانین خاص نموداری حقوقی کیفری چتر دانش تألیف (مصطفی افشاری، محمدمهدی رحیمی، نگار روشنی) مطابق با آخرین اصلاحات و الحاقات تا سال 1400
همراه با آراء وحدت رویه مرتبط
مبتنی بر منابع اعلامی اسکودا و مرکز وکلای قوه قضائیه