سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– قانون اساسی
– قانون مدنی
– قانون مسئولیت مدنی
– قانون تجارت
– قانون آیین دادرسی مدنی
– قانون اجرای احکام مدنی
– قانون امور حسبی
– قانون روابط موجر و مستاجر 1356 و 1362 و 1376
– قانون تملک آپارتمانها