کتاب مجموعه قوانین خاص حقوقی و جزایی چتر دانش شامل مجموعه قوانین و مقررات جامع آزمون وکالت مطابق اطلاعیه اسکودا 99 می‌باشد و سرفصلهای ذکر شده ذیل را پوشش داده است:
قوانین خاص حقوق مدنی ویژه آزمون وکالت
قوانین خاص آیین دادرسی مدنی ویژه آزمون وکالت
قوانین خاص آیین دادرسی کیفری ویژه آزمون وکالت
قوانین خاص حقوق تجارت ویژه آزمون وکالت
قوانین خاص حقوق جزا ویژه آزمون وکالت