قابل استفاده برای: کارشناسی، کنکور ارشد، کنکور دکتری
خلاصه عناوین کتاب:
– قوانین اساسی و مدنی
– حقوق مدنی یک، پنج و هشت
– حقوق مدنی دو و سه، چهار و هفت
– قوانین ثبتی
– حقوق تجارت یک و دو و سه و چهار
– آیین دادرسی مدنی