در بردارنده:
قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با آخرین اصلاحات الحاقات، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور مصوب 1396، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، مجموعه آیین نامه های قوانین مالیات های مستقیم، مجموعه آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور