مشتمل بر آخرین اصلاحات و پرسش و پاسخ های قانون کار و تامین اجتماعی
قابل استفاده برای تمامی دانشجویان ، اساتید، مهندسین ، کارکنان و کارمندان حرفه ای کسب و کار،و تمامی علم آموزان
سرفصل مباحث کتاب:
– مجموعه قوانین و مقررات کار جمهوری اسلامی
– مقررات مربوط به بیمه بیکاری و پیشگیری از بیکاری کارگران
– مجموعه قوانین و مقرقرات تامین اجتماعی
– پرسش و پاسخ های قانون کار
– پرسش و پاسخ های تامین اجتماعی
– بخش نامه های کاربردی قانون کار
– بخش نامه های کاربردی تامین اجتماعی