توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
– سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/2/1381
– اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور مصوب 4/6/1388 با اصلاحات بعدی
– قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382
– آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 9/3/1383 با اصلاحات بعدی
– قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1387
– قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای مصوب 4/10/1379
– آیین نامه اجرایی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 21/4/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی
– دستورالعمل اعطای نماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی مصوب 22/5/1392
– قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386