سبک کتاب: آموزشی، کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
خلاصه عناوین کتاب:
– قانون تمركز مؤسسات صحى مملكتى در اداره كل صحیه
– قانون اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانى
– قانون طرز جلوگیرى از بیماریهاى آمیزشى و بیماریهاى واگیردار
– آیین‌نامه طرز جلوگیرى از بیمارى‌هاى آمیزشى و واگیردار
– آیین نامه موضوع تبصره 3 ماده (14) قانون اصلاح بعضى از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكى و دارویى ومواد خوردنى و آشامیدنى
– دستورالعمل ایجاد بخشهاى فوریتهاى پزشكى
– دستورالعمل اجرایى طرح نظام نوین اداره بیمارستان
– دستورالعمل نحوه اداره بخش مراقبتهاى ویژه(ICU) در بیمارستان
– قانون حمایت از صنایع داخلى كشور
– قانون تأمین داروهاى خاص
– دستورالعمل نحوه تأمین داروهاى خاص
– دستورالعمل نحوه تأمین داروهاى فوریتى
– از قانون تنظیم بخشى از مقررات مالى دولت
– قانون مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى
– آیین‌نامه اجرایى ماده 7 قانون مواد خوردنى و آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى
– آیین‌نامه اجرایى ماده 8 و ماده 9 قانون مواد خوردنى،آشامیدنى و آرایشى و بهداشتى
– قانون نحوه تشكیل پیام‌آوران بهداشت