توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات
فصل دوم: سازمان تجارت جهانی (WTO)
فصل سوم: حقوق نفت و گاز
فصل چهارم: حقوق مالکیت فکری
فصل پنجم: حقوق تجارت الکترونیک
فصل ششم: قراردادهای بین‌المللی
فصل هفتم: پرداخت‌های بین‌المللی(مالیه و تضمین‌های بازرگانی)
فصل هشتم: بیمه‌های بازرگانی
فصل نهم: حقوق گمرکی و قواعد صادرات و واردات
فصل دهم: حقوق حمل و نقل هوایی،زمینی، ریلی
فصل یازدهم: حقوق حمل و نقل دریایی
فصل سیزدهم: داوری تجاری بین‌المللی
فصل چهاردهم: قواعد حل تعارض(حقوق بین‌الملل خصوصی)