توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
کتاب اول: کلیات
کتاب دوم: حدود
کتاب سوم: قصاص
کتاب چهارم: دیات
کتاب پنجم: تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده
– قانون صدور چک
– قانون اجرای محکومیتهای مالی
فهرست موضوعی جرایم
فهرست منابع و مآخذ