آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رویکردی منسجم و ارایه ی تفاسیری روشن به سرفصل‌هایی در رابطه با حقوق ملت، رهبری، قوه ی مقنّنه و … پاسخ می‌دهد.