قابل استفاده برای: آزمون وکالت
سرفصل مباحث:
– درباره ی قانون اساسی
– حقوق ملت
– نظام اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی ایران
– رهبری
– قوه ی مقننه
– قوه ی مجریه
– قوه ی قضائیه
– شوراها و برخی نهادهای خاص