-ویژه آمادگی آزمون قضاوت
-در ابواب فقه عبادی, مدنی و جزایی
-بازخوانی بیش از هشتاد قاعده فقهی