کتاب مدیریت استراتژیک دیوید فرد آر ترجمه اعرابی در پنج بخش و ۱۰ فصل به بررسی و تفسیر تعاریف و اصطلاحات مهم، مدل مدیریت و مزایای مدیریت استراتژیک پرداخته است. این کتاب در واقع میان گرایش‌های نظری و عملی مدیریت استراتژیک پیوندی منطقی برقرار کرده که می‌تواند مورد استفاده مدیران و کارشناسان در سازمان‌های کوچک و بزرگ قرار گیرد. از ویژگی‌های بارز کتاب می‌توان به دو مورد مهم زیر اشاره کرد:
بررسی مطالب مطابق با پویایی سیاست، پیچیدگی اقتصاد و تجارت و تفاوت های فرهنگی: چراکه آثار مستقیم عوامل جهانی بر تصمیمات استراتژیک، تحت عنوان «چشم انداز جهانی» مطرح شده و به طور مستقیم روی آن تاثیر می‌گذارد.
تبیین مباحث با توجه به اجتناب ناپذیر بودن محیط طبیعی برای جوامع بین المللی، دولت ها، موسسات، مدیران و حتی مشتریان
سرفصل های کتاب :
– مدیریت استراتژیک
– یک تصویر کلی
– تدوین استراتژی
– اجرای استراتژی
– ارزیابی استراتژی
– مسائل جهانی در مدیریت استراتژیک