بررسی کتاب مدیریت اماکن ورزشی ترجمه دکتر حسن اسدی:
کتاب حاضر یکی از منابع درس مدیریت اماکن ورزشی است که در آن تکنیک‌هایی برای نگهداری از تجهیزات ورزشی، اماکن ورزشی، ساخت و تجهیز اماکن و … مطرح شده است. دانشجویان با مطالعه این کتاب با نحوه مدیریت و تأمین منابع مالی برای تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی آشنا می‌شوند. کتاب مدیریت اماکن ورزشی گیل فرد نه ‌تنها خواننده را با مدیریت یک مکان ورزشی آشنا می‌کند بلکه آگاه‌سازی‌ها و پیشنهاد‌اتی برای ساخت، بهره‌برداری،نگهداری، بازاریابی و طراحی آن مکان را در خود جای داده است.
سرفصل مباحث کتاب:
– تاریخچه ورزش و اماکن ورزشی عمومی
– مدیریت اماکن
– نظریه و عمل مدیریت
– برنامه ریزی اماکن
– محل اماکن ورزشی و طراحی آن
– ساخت اماکن ورزشی
– سیستم‌های اماکن ورزشی
– بهره برداری از اماکن
– نگهداری اماکن ورزشی
– بازاریابی و فروش
– مسئولیت های قانونی
– اجرای یک برنامه امنیتی
– آماده سازی اماکن و مدیریت رویداد