نیروی انسانی هر سازمان، عامل اصلی حیات آن سازمان است و از این رو، شناخت انسان، برای مدیریت اثربخش آن ضروری است. رفتار سازمانی یا همان رفتار انسانی در سازمان، تلاش‌های نظام‌مند برای شناخت و درک رفتار انسان در سازمان است، تا با کنترل و به کارگیری آن، تحقق اهداف سازمانی امکان‌پذیر گردد. شناسایی علل رفتار و چگونگی به کارگیری رفتارها در راستای اهداف سازمانی، مسالۀ محوری در مدیریت رفتار سازمانی است. در کتاب حاضر مطالبی در باب انگیزش، ارزش و نگرش، ادراک، شخصیت، احساس، استرس، هوش و یادگیری، مدیریت رفتار سازمانی (رفتار جمعی)، یادگیری و تعدیل رفتارسازمانی (عقل‌گرایی، خودمدیریتی، سبک‌های یادگیری و…) کارکردهای آشکار و پنهان رفتار سازمانی، اشتغال و استخدام، جهانی شدن، چالش‌های رفتارسازمانی و… بیان شده است.
فصل اول: کلیات
فصل دوم: انگیزش
فصل سوم: ارزشها و نگرشها
فصل چهارم: ادراک
فصل پنجم: شخصیت
فصل ششم: احساس
فصل هفتم: استرس
فصل هشتم: هوش
فصل نهم: یادگیری و تعدیل رفتار سازمانی
فصل دهم: کارکردهای آشکار و کژکارکردهای پنهان رفتار سازمانی