کتاب مدیریت مالی پیشرفته دکتر قالیباف و همکاران، یک مجموعه ای منسجم است که با تمرکز بر ارائه مباحث و مطالب کاربردی مدیریت مالی در سطح پیشرفته تألیف و تدوین گردیده است و منبعی بسیار مناسب برای دانشجویان رشته مدیریت و داوطلبان آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین مخاطبانی است که هدف آنها مطالعه در جهت توسعه دانش مالی خود می باشد.
سرفصل مباحث کتاب:
فصل ۱: مقدمه ای بر مدیریت مالی
فصل ۲: ارزش زمانی پول
فصل ۳: ارزشگذاری سهام عادی
فصل ۴: بودجه بندی سرمایه ای
فصل ۵: تامین مالی بلند مدت
فصل ۶: ساختار سرمایه
فصل ۷: سیاست تقسیم سود
فصل ۸: مدیریت سرمایه در گردش
فصل ۹: مالی بین المللی
فصل ۱۰: ادغام و تصاحب
فصل ۱۱: ریز ساختارهای بازار
فصل ۱۲: حاکمیت شرکتی
فصل ۱۳: کارایی بازار و مالی رفتاری