کتاب حاضر گزیده‌ای از مطالب اساسی درس مدیریت مالی را بدون هیچگونه اضافه گویی و حشو را گردآوری کرده و همواره به عنوان منبع اصلی برای درس مدیریت مالی دانشگاه‌ها معرفی می‌شود.سبک کتاب ، درسی دانشگاهی, کاربردی. قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی این کتاب در دو جلد منتشر شده که سرفصل‌های جلد نخست آن شامل موارد زیر می‌شود:
کلیات و مفاهیم عمومی مدیریت مالی
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
پیش بینی مالی و بودجه بندی
برنامه ریزی سود و تجزیه و تحلیل سربه سر و اهرم هاپ
ریاضیات مالی
بودجه بندی سرمایه ای
ضمائم