اين اثر به دنبال ترکيبي منحصربه‌فرد از تئوري و عمل است تا بسياري از حقايق مديريت منابع انساني را آشکار سازد. اين کتاب نتيجه تحقيقات چندين ساله مؤلف بر روي مفاهيم مديريتي و کاربردهاي آن است. فصل‌هاي اين کتاب با در نظر داشتن مدل‌ها، تکنيک‌ها و ابزار گوناگون در حيطه مديريت منابع انساني به بحث پيرامون مفاهيم متعدد از نگاه کاربردي مي‌پردازند تا درک جامع و کامل از مفاهيم و تابستاني به روش سيستماتيک در سبک سازمان ارائه شود.