این کتاب براساس سرفصل‌های ارایه شده از سوی شورای عالی برنامه‌ریزی و دروس دانشگاهی و دیگر مراکز آموزش علمی و کاربردی در شش بخش و شانزده فصل تنظیم گردیده و با ذکر چند نتیجه و پرسش مروری در هر فصل به پایان می‌رسد. عناوین این فصول عبارت‌اند از: “اصول سرپرستی در سازمان”، “مسئولیت، قدرت و سرپرستی در سازمان”، “سیر تحول نظریه‌های مدیریت و سرپرستی”، “وظایف سرپرستی و تنظیم برنامه‌ها”، “تصمیم‌گیری و حل مساله”، “برنامه‌ریزی”، “اعمال نظارت و سرپرستی”، “مدیریت زمان”، “فنون کنترل و برنامه‌ریزی”، “سازمان‌دهی”، “تفویض اختیار و هماهنگی”، “هدایت”، “انگیزش”، “کارگزینی”، “برنامه‌ریزی نیروی انسانی”، و “کارمندیابی و انتخاب”. برای نمونه در مبحث “اصول سرپرستی در سازمان” نگارنده پس از ذکر زمینه‌های فرهنگی و تاریخی سرپرستی، نیز اشاره به فعالیت‌های مدیریت سرپرستی، عوامل موثر بر موفقیت سرپرستان را برشمارده و نتایجی چند را به دست می‌دهد که برخی از آن‌ها عبارت است از: ۱- سرپرستان در سازمان‌های امروزی باید بر مطالعه و مشاهده‌ی رفتار مشهود کارکنان، تمرکز یابند و رفتار عینی و واقعی افراد را مبنای ارزیابی قرار دهند. ۲- از ادراک کلیشه‌ای پرهیز نمایند و در اداره‌ی کارکنان به عملکرد واقعی آنان توجه نمایند. ۳- ارزیابی براساس نتایج کار باشد به جای آن که به داده‌ها در ارزیابی دقت نمایند. ۴- از حدس و گمان و فرضیه‌سازی درباره‌ی رفتارهای غیراستاندارد افراد پرهیز نمایند.
-اصول سرپرستی در سازمان
-مسئولیت، قدرت و اخلاق سرپرستی
-سیر تحول نظریه‌های مدیریت و سرپرستی
-خلاقیت و نوآوری
-تصمیم گیری و حل مسأله
-برنامه ریزی
-کنترل
-سازماندهی
-تفویض اختیار و هماهنگی
-ارتباطات و رهبری