کتاب مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی (ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش مالی)