کتاب نظریه های مدیریت سازمان با گردآوری نظریه‌های مهم مدیریت و سازمان‌ها سعی دارد تا آن‌ها را به صورت
تخصصی تشریح و موشکافی نماید و رابطه بین آن‌ها را تبیین کند. از طرفی ارائه مفاهیم، تئوری‌ها، رفتار و منابع انسانی از بحث‌های اساسی کتاب بوده و مولف سعی کرده تا رابطه آن‌ها با یکدیگر را تجزیه و تحلیل کند.
کتاب مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان جلد دوم اثر سید رضا سیدجوادین از انتشارات نگاه دانش در واقع دنباله‌رو جلد اول این کتاب بوده و به تکمیل مباحث قبل می‌پردازد. این کتاب با تجزیه و تحلیل سیستم و ارائه مفاهم پایه و تئوریک سعی دارد تا درک جامعی از این رشته به دانشجویان بدهد. این کتاب در دو جلد تالیف شده که در این بخش قصد داریم تا جلد دوم آن را به شما معرفی کنیم.