توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: مسئولیت های عام مدنی (مسئولیت برای خسارت و اراده)
– انواع ، معانی، مفاهیم و قلمرو مسئولیت مدنی
– مبانی مسئولیت عام مدنی
– ارکان مسئولیت عام مدنی
– مسئولیت ناشی از مالکیت یا حفاظت اشیاء و اقدامات دیگران
– آثار مسئولیت عام مدنی
بخش دوم: مسئولیت های خاص مدنی (مسئولیت برای استرداد عین و امتیازات)
– قواعد عمده مرتبط با مسئولیت های خاص مدنی
– استیلاء بر حق دیگران
– استیفاء مشروع و نامشروع
فهرست منابع
نمایه ی الفبایی واژگان حقوقی
فهرست قوانین و مقررات و کنوانسیون ها