توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: ماهیت مسئولیت قرارداد
– بازشناسی مفهوم (ضمان) و (مسئولیت) تفکیک و آثار آن
– جایگاه مسئولیت قراردادی و تمایز یا اشتراک آن با مسئولیت قهری
بخش دوم: مبنای مسئولیت قراردادی
– مفهوم تقصیر و شناخت تقصیر قراردادی
– تمایز (تقصیر) با مفاهیم (مسئولیت) و (رابطه سببیت)
– نقش تقصیر در مسئولیت مدنی قراردادی
نتیجه گیری
فهرست منابع