توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: بازیگران فضاي مجازي، مصادیق، منابع، مبانی و محدودیتهاي مسئولیت مدنی
– مفهوم، ماهیت و خصوصیات فضای مجازی و جایگاه آن در مقررات موضوعه
– بازیگران حاضر در فضای مجازی و مصادیق موجد مسئولیت
– محدویت‌های اعمال قواعد مسئولیت مدنی در فضای مجازی
– منابع و مبانی مسئولیت مدنی قابل اعمال در فضای مجازی
بخش دوم: مبناي مسئولیت مدنی بازیگران حاضر در فضاي مجازي
– نظریه‌ها و أشکال مسئولیت مدنی در فضای مجازی
– مبانی مسئولیت واسطه‌ها در قبال اعمال زیانبار کاربران
– مبانی مسئولیت واسطه‌ها درقبال اعمال زیانبار مستقیم
– مبانی و شرایط مسئولیت مدنی دولت در فضای مجازی
– تطبیق مبانی و ارکان مسئولیت مدنی بر عملکرد بازیگران حاضر در فضای مجازی
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع م مآخذ