توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش نخست: کلیات
– مسئول حادثه رانندگی
– دامنه ی شمول قانون بیمه اجباری
بخش دوم: حقوق و تعهدات بیمه گذار و بیمه گر
– حقوق و تعهدات بیمه گذار و بیمه گر
– حقوق و تعهدات بیمه گذار و بیمه گر در بیمه حوادث راننده ی مسبب حادثه
بخش سوم: حقوق و تعهدات صندوق تامین خسارت هاي بدنی
– حقوق و تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی
– ساختار صندوق تامین خسارت های بدنی
بخش چهارم: آیین رسیدگی به قصور یا تخلف شرکت هاي بیمه و دعاوي ناشی
از حوادث رانندگی
– آیین رسیدگی به قصور یا تخلف شرکتهای بیمه
– آیین دادرسی دعاوی ناشی از حوادث رانندگی
فهرست منابع