توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
کلیات
– سیر تاریخی مفهوم مسئولیت مدنی
– مفهوم مسئولیت مدنی
– محتوای مسئولیت مدنی
– اهمیت مسئولیت مدنی
– دو اصل ممکن مسئولیت مدنی
فصل اول: انواع مختلف مسئولیت مدنی
– مسئولیت ناشی از فعل شخصی
– مسئولیت ناشی از فعل دیگری
– مسئولیت ناشی از فعل اشیا
فصل دوم: مسائل مشترک همه ی انواع مسئولیت مدنی
– لزوم خسارت
– رابطه علیت میان فعل زیان آور و زیان
– دعوای ناشی از مسئولیت مدنی
– آینده ی مسئولیت مدنی
فصل سوم: بحث تطبیقی مسئولیت مدنی
– مسئولیت مدنی در قرآن
– مسئولیت از دیدگاه فقه
– مسئولیت مدنی در قانون ایران
ضمائم
منابع