توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مصونیت دولت و آثار آن بر اجرای آرای ایکسید
– تبیین مفهوم اجرای رأی و مصونیت دولت
– جنبه‌های تئوری: تضاد آرای ایکسید و مصونیت دولت
– جنبه‌های عملی: تضاد آرای ایکسید و مصونیت دولت
فصل دوم: قوانین کشورهای مختلف در برخورد با ایراد مصونیت اجرایی
– انگلستان ، سوئیس، فرانسه، هلند،آمریکا