توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: تاثیر مقررات اتحادیه اروپا بر قانون آیین‌ دادرسی مدنی در چارچوب نظام حقوقی کشورهای عضو اتحادیه با تاکید بر نظام حقوقی کشور بلژیک
فصل دوم: تدوین و تصویب مقررات متحدالشکل در زمینه صدور دستور موقت، شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی
فصل سوم: شناسایی و اجرای احكام مالی خارجی در نظام حقوقی ایالات متحده امریكا
فصل چهارم: داوری و صدور قرار موقت در چارچوب نظام حقوقی اتحادیه اروپا
فصل پنجم: حل مسالمت آمیزِ اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چارچوب نظام حقوقی چین
نتیجه گیری
فهرست منابع