توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: تاثیر ورشکستگی بر قرارداد داوری
– تاثیر ورشکستگی بر قرارداد داوری در مرحله ی انعقاد قرارداد
– تاثیر ورشکستگی بر قرارداد داوری در مرحله ی پس از انعقاد قرارداد
– داوری پذیری ورشکستگی
– مبانی و جهات محدودیت داوری در ورشکستگی
– تعارض قوانین در نظام‌های ورشکستگی فرامرزی
فصل دوم: تاثیر ورشکستگی بر رسیدگی داوری
– تاثیر ورشکستگی بر اهلیت ورشکسته ی طرف دعوی داوری
– تاثیر ورشکستگی بر جریان داوری
– تعارض قوانین در ارتباط با تاثیر ورشکستگی بر جریان داوری
– تعارض قوانین در نظام‌های ورشکستگی فرامرزی
نتیجه گیري و پیشنهادها
منابع