توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: مطالعه تطبیقی حمایت از کودکان در حقوق بشردوستانه اسلامی‌ ومقررات بشردوستانه بین‌المللی
– مبانی و مفاهیم
– معرفی اسناد نظام حقوق بین‌الملل بشر و بشردوستانه و مقررات حمایتی در مقوله حمایت از کودک
بخش دوم: انواع مقررات حمایتی کودکان از دیدگاه حقوق بشردوستانه
– مقررات حمایتی عام از کودکان در طول مخاصمات مسلحانه
– ممنوعیت استخدام و به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ