توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات
– مفاهیم
– تاریخچه چک در ایران
– انواع چک
– انواع ضمانت اجرای چک
– عناصر تشکیل‌ دهنده‌ی جرم صدور چک پرداخت نشدنی
– مقایسه‌ی چک با سایر اسناد
فصل دوم: مقایسه‌ی تطبیقی ضمانت اجراهای حقوقی قانون صدور چک مصوب 55 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با قانون صدور چک مصوب 97 و محدودیت‌ها و مزایا
– مقایسه‌ی تطبیقی ضمانت اجراهای حقوقی قانون صدور چک مصوب 55 با 97
– مزایا و محدودیت‌های قانون صدور چک مصوب 1397 از منظر حقوقی
فصل سوم: مقایسه‌ی تطبیقی ضمانت اجراهای کیفری قانون صدور چک مصوب 55 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با قانون صدور چک مصوب 97 و محدودیت‌ها و مزایا
– مقایسه‌ی تطبیقی ضمانت اجراهای کیفری قانون صدور چک مصوب 55 با 97
– مزایا و محدودیت‌های قانون صدور چک مصوب 1397 از منظر کیفری
نتیجه گیري و خلاصه ي کتاب
فهرست منابع