توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: کلیات
– مفهوم شناسی
– مفهوم مالکیت زمانی و پیشینه ی آن
فصل دوم: ماهیت حقوقی مالكیت زمانی در حقوق آمریکا و ایران
– ماهیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق آمریکا
– ماهیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق ایران
فصل سوم: تشكیل، انحلال و آثار حقوقی مالكیت زمانی در حقوق آمریکا و ایران
– تشکیل، انحلال و آثار حقوقی مالکیت زمانی در حقوق آمریکا
– تشکیل، انحلال و آثار حقوقی مالکیت زمانی در حقوق ایران
نتيجه و پيشنهادها
فهرست ضمايم
فهرست منابع ومأخذ