توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
بخش نخست: کلیات و مفاهیم
فصل اول: مبانی فرض بی گناهی و معکوس کردن بار اثبات دلیل
– دیدگاه های بنیادی
– دیدگاه های فلسفی
– دیدگاه های سیاسی
– دیدگاه های حقوقی
فصل دوم: فرض بی گناهی و تضمینات آن در دادرسی به معنای اخص
– فرض بی گناهی
– تضمینات فرض بی گناهی در دادرسی به معنای اخص
فصل سوم: مفهوم، ماهیت و اهداف معکوس کردن بار اثبات دلیل
– مفهوم و ماهیت معکوس کردن بار اثبات دلیل
بخش دوم: وضعیت معکوس کردن بار اثبات دلیل و انعکاس آن در اسناد بین المللی ، فقه اسلامی و حقوق داخلی
– دلایل، موارد، شرایط اجرا و شیوه های معکوس کردن بار اثبات دلیل
– دلایل معکوس کردن بار اثبات دلیل
– موارد معکوس شدن بار اثبات دلیل
– شرایط اجرای معکوس کردن بار اثبات دلیل
– مغایرت معکوس کردن بار اثبات دلیل با برخی آثار فرض بی گناهی
– شیوه های معکوس کردن بار اثبات دلیل
فصل دوم: معکوس کردن بار اثبات دلیل در اسناد بین المللی و فقـه اسـلامی و حقـوق داخلی
– معکوس کردن بار اثبات دلیل در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای
– معکوس کردن بار اثبات دلیل در فقه اسلامی
– معکوس کردن بار اثبات دلیل درحقوق داخلی
نتیجه گیری و پیشنهادها
منابع و مآخذ