مشخصات کتاب مفاهیم اساسی و پیشرفته دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی اثر دکتر فتاح شریف زاده و جواد معدنی از انتشارات قلم همت:
کتاب مفاهیم اساسی و پیشرفته دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی, یکی از رفرنس های اصلی و جامع است که مطابق با سر فصل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای مقاطع تحصیلی مختلف تدوین شده است. این کتاب شامل 13 فصل از دانش تصمیم گیری و خط مش و راهکارهای آن می باشد.
سبک کتاب: درسی دانشگاهی
قابل استفاده برای: ترم دانشگاهی
سرفصل مباحث کتاب:
– تدوین و تنظیم خط مشی: مفاهیم و کلیات
– مدل های خط مشی گذاری عمومی
– ماهیت تغییر خط مشی عمومی
– مفهوم شبکه ها در خط مشی گذاری عمومی
– خط مشی گذاری تعاملی- رویکردی جدید در مدیریت پروژه های دولتی
– علوم خط مشی: گذشته،حال،آینده
– مدل ها و روش های تصمیم گیری
– نقش سیستم های اطلاعات مدیریت در تصمیم گیری
– تدریجی گرایی: رویکردی دیرین و نوین در تصمیم گیری
– پست مدرنیسم به عنوان یک رویکرد در مطالعات خط مشی
– حکمت عملی در تصمیم گیری مدیریتی
– ماهیت بهینه خط مشی عمومی
– ارزیابی معیارهای تصمیم گیری با رویکردی خاص به پارادیم های کمی و کیفی