توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل نخست: تعریف بیع
فصل دوم: اوصاف عقد بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق ایران
فصل سوم: مفهوم بیع و تمایز آن از سایر قراردادها در حقوق انگلیس و مقایسه آن با حقوق ایران
– تعریف فقهی بیع
– اوصاف عقد بیع
– تمایز عقد بیع از سایر قراردادها
– تمایز بیع از سایر قراردادها
– تملیکی بودن بیع
– قرارداد کار و تأمین مواد اولیه
خلاصه مباحث
فهرست منابع و مآخذ