توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مفاهیم و کلیات
– مفهوم مقتضای ذات عقد و قلمرو آن
– سیر تحول تاریخی مقتضای ذات و اطلاق عقد
فصل دوم: مناط تعیین مقتضای ذات و اطلاق عقد
– مناط تعیین مقتضای ذات و اطلاق عقد در پرتو شرع
– معیار دوگانگی شرط مخالف مقتضای ذات عقد با شرط مخالف شرع
– مناط تعیین مقتضای ذات و اطلاق عقد در پرتو فهم عرفی
– محوریت مصلحت کامنه در تشخیص مقتضای عقد
– تعیین مناط برگزیده در تشخیص مقتضاي ذات و اطلاق عقد
فصل سوم: سنجش بطلان و صحت عقد مشروط به شرط مخالف مقتضای ذات عقد
– سنجش ادله مبطلیت شرط مخالف مقتضای ذات عقد
– سنجش عدم مبطلیت شرط خلاف مقتضای ذات عقد
فصل چهارم: رویکردی نوین در تشخیص مصادیق اختلافی مقتضای ذات و اطلاق عقود
– مصادیق شرط مخالف ذات عقد
– مصادیق مقتضاي ذات عقد
– مصادیق شرط مخالف شرع
– مصادیق مقتضاي اطلاق عقد
فهرست منابع و مآخذ