توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: دانش حقوق
فصل دوم: قواعد حقوقی
فصل سوم: مبانی و اهداف حقوق
فصل چهارم: نظامهای مهم حقوقی
فصل پنجم: منابع حقوق
فصل ششم: قلمرو اجرای قواعد حقوقی
فصل هفتم: تفسیر قواعد حقوقی و فنون استنباط
کتاب نامه