کتاب منتخب قوانین خاص مدنی ویژه آزمون های حقوقی (وکالت، قضاوت، سردفتری، کارشناسی ارشد و دکتری) همراه با:
کتاب شامل : نکات کلیدی
آراء وحدت رویه
تست های طبقه بندی شده موضوعی