سبک کتاب: کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
شامل:
-مبانیِ تنظیم و نگارش قراداد، تعریفِ قرارداد
-شرایطِ اساسی صحتِ قرارداد، اقسامِ عقود
-عنوان و موضوعِ قرارداد، طرفین یا اطرافِ قرارداد
-مدتِ قرارداد، مالیات و بیمه در قرارداد
-مبلغِ قرارداد و چگونگی پرداختِ آن، شروط و نقشِ آن در قرارداد
-تضمین ها و ضمانت در قرارداد، تحویلِ موقت و دوره نگهداری
-خسارتِ ناشی از عدم انجام تعهد و نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد
-حل اختلافِ ناشی از قرارداد، مزایده، مناقصه
-پایان و انحلالِ قرارداد
-نمونه انواعِ قرارداد