سبک کتاب: کاربردی
قابل استفاده برای: دانشجویان و فعالان حقوق
فهرست عناوین کتاب:
– تعریف قرار و انواع آن
– قرارهای مدنی
– قرارهای كیفری
-دستورات قضایی
-انواع قرار
– نمونه قرارهای كیفری
-نمونه دستورات قضائی