خلاصه عناوین کتاب:
فصل اول: مفاهیم و کلیات
– عقد
– تحوّل عقد
فصل دوم: مبانی نظریه تحول عقد در حقوق خارجی و فقه
– مبنای فلسفی
– مبانی حقوقی
– نظریه اعتماد
– مبانی فقهی
فصل سوم: امکان سنجی تحول عقد در نظام حقوقی ایران
– مصادیق شبه تحول عقد در حقوق ایران
– چالشهای فقهی و حقوقی نظریه تحول عقد
خلاصه مطالب
فهرست منابع و مآخذ