خلاصه عناوین کتاب:
بخش اول: مفهوم و ماهیّت حق و حكم و تطبیق آن‌ها با خیار
– مفهوم حق ، حکم و خیار
– ماهیت حق و حکم و تطبیق آن با ماهیت خیار
بخش دوم: احکام «حق» و «حکم» و تطبیق آنها بر خیار
– احكام «حق» و «حكم» از حیث نقل و انتقال و تطبیق آن‌ها برخیار
– احكام «حق» و «حكم» از حیث اسقاط‌ پذیری و تطبیق آن بر خیار
نتیجه گیري و پیشنهادها
فهرست منابع