توضیحات

خلاصه عناوین کتاب:
باب اول: تعریف و مفهوم شرکت عملی
– مبانی و خاستگاه شرکت عملی
– بررسی مفهوم و ماهیت بطلان قراردادها
– تعریف و مفهوم شرکت عملی
– مبانی حقوقی توجیه شرکت عملی
– تشخیص شرکت عملی از موارد مشابه
باب دوم: پایه‌های شرکت عملی
– ارکان موضوعی قرارداد شرکت عملی
– ابراز بیرونی و فعالیت قانونی شرکت عملی
– اثبات شروط شرکت عملی
باب سوم: قلمرو شرکت عملی
– موارد تشکیل شرکت عملی غیر مرتبط با بطلان
– وجود عملی شرکت بعد از انحلال و انقضاء آن
باب چهارم: پایان شرکت عملی
– تبدیل شرکت عملی به شرکت قانونی
– انحلال و تصفیه شرکت عملی
فهرست منابع